پایش لحظه ای ، پایش آنلاین محیط زیست

نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي و مداوم ( آنلاين ) بر روي منابع آلاينده محيط زيست

 

مقدمه:

بر اساس  بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست، کلیه واحدهای بزرگ صنعتي و غير صنعتي مشمول، موظفند نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. به موجب اين مصوبه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سیستم هاي پایش لحظه‌ای و مداوم (آنلاين ) را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه سیستم هاي مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند. واحدها بايد گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به ادارات كل و دفتر پايش ارسال نمايند.

ماده 1

فهرست واحدهاي بزرگ مشمول نصب و راه‌اندازی سیستم هاي پایش لحظه‌ای و مداوم به شرح جدول پيوست  مي باشد.

تبصره1: منظور از واحدهاي بزرگ، واحدهاي با بيش از 50 نفر پرسنل، واحدهاي مشمول ارزيابي زيست محيطي، واحدهاي گروه واو ضوابط استقرار و واحدهاي رديف 7 ضوابط استقرار ميباشد.

تبصره 2: واحدهايي كه به تشخيص ادارات كل محيط زيست استان ها و يا دفتر پايش فراگير قابليت و ضرورت نصب و سيستم پايش لحظه اي و مداوم را بسته به نوع فعاليت، نرخ انتشار و... دارند جهت بررسي و تصميم‌گيري به كميته آزمايشگاه معتمد ارجاع گردد.

تبصره 3:  در صورتي‌كه براساس تشخيص دفتر پايش فراگير يا ادارات كل، واحد يا واحدهايي نام آنها در جدول شيوه نامه مذكور قيد شده باشد لكن قابليت و ضرورت نصب سيستم هاي پايش لحظه اي را نداشته باشند، مراتب جهت طرح و بررسي به كميته آزمايشگاه معتمد پيشنهاد مي‌گردد.

ماده 2 :

پارامترهاي مورد پايش موضوع ماده 1 مطابق ستون سوم جدول پيوست مي باشد.       

ماده 3 :

كليه واحدهاي  مشمول ماده 1 در صورت وجود فرآيند احتراق، موظفند پارامترهاي احتراق  را به شرح ذيل (بر حسب نوع سوخت مصرفي)  با نصب و راه اندازي سيستم پايش لحظه اي به طور مداوم پايش نمايند.

سوخت گازي، جامد و مايع: O2, CO, CO2, NOx, SO2, Flow Rate، ذرات ( بسته به نوع فرآيند )

 

ماده 4 :

كليه واحدهاي مشمول ماده 1 در صورت وجود پساب خروجي، موظفند حداقل پارامترهاي TSS, COD, pH و دما را با نصب و راه اندازي سيستم پايش لحظه اي به طور مداوم پايش نمايند.

 

ماده 5 :

ساير واحدها و نوع پارامترهاي مورد پايش لحظه اي، از سال سوم برنامه پنجم توسعه به بعد، بنا  به پيشنهاد ادارات كل و دفتر پايش با تاييد كميته آزمايشگاه معتمد تعيين مي گردد

ماده 6 :

كليه واحدهاي بزرگ مشمول  ارزيابي اثرات توسعه موظفند در محدوده تاثيرگذاري ناشي از فعاليت واحد تحت پوشش منابع زيستي (اعم از آب ، خاك، هوا، صداو...) را كه توسط اداره كل محيط زيست استان اعلام ميگردد به صورت لحظه اي پايش نمايند.

تبصره: پارامترهاي مورد پايش عبارتند از:

 پارامترهاي آب شامل :آمونياك ، فسفات ،كدورت ،نيترات،دما ،BOD, COD, pH, TSS, DO

پارامترهاي شاخص هوا شامل: O3, CO, NOx, SO2, PM10, PM2.5

 

ماده 7 :

ضوابط و معيارهاي انتخاب تجهيزات پايش لحظه اي منابع آلودگي (منابع ثابت آلودگي هوا و منابع آب و پساب و فاضلاب)

به منظور وحدت رويه  در امر خريد تجهيزات پايش لحظه اي  از طريق تبعيت از دستور العمل واحد و يكسان در امر خريد تجهيزات مذكور، ضوابط و معيارهاي فني انتخاب تجهيزات  پايش لحظه اي بر اساس معيارها و مشخصات فني دستگاهي  و  با لحاظ نمودن ملاحظات زيست محيطي  به شرح ذيل وضع و در كميته كارگروه آزمايشگاه معتمد به تصويب رسيد.

 

1-7- ملاحظات فني :

1-1-7- توليد داده توسط تجهيز پايش لحظه اي مي بايست بصورت پيوسته بوده و تجهيز از نظر كاركرد پايداري لازم را داشته باشد( ضمن كاركرد مداوم و پيوسته، توليد، ذخيره و انتقال داده هاي پايش از ايمني لازم به لحاظ صحت و دقت برخوردار باشد).

2-1-7- تجهيزات پايش لحظه اي بايد قابليت اندازه گيري حداقل 5 برابر حد مجاز پارامتر منابع نشر آلودگي مربوطه را داشته باشد.
تبصره :
تجهيزات پايش لحظه اي پارامتر هاي DO و pH  در منابع آبي، پساب و فاضلاب و پارامتر O2 خروجي از دودكش (كه دامنه تغييرات محدود و معين دارند) از اين قاعده مستثني هستند.

3-1-7- حد تشخيص تجهيز پايش لحظه اي بايد كوچكتر از 5 درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد.

4-1-7- دقت تجهيز پايش لحظه اي بايد حداقل 5 درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد.

5-1-7- امكان كاليبراسيون چند نقطه اي براي تجهيز پايش لحظه اي وجود داشته باشد.( بجز تجهيزات پايش لحظه اي ذرات معلق خروجي از منابع ثابت آلودگي هوا).

6-1-7- دامنه دمايي كاركرد تجهيزات پايش لحظه اي مي بايست بطور مطلوب متناسب با دامنه دمايي محيط نصب و نيز شرايط دمايي فرآيند كاري منبع تحت پايش باشد.در غير اينصورت بايد تجهيزات جانبي جهت تنظيم دما و ساير شرايط فيزيكي لحاظ شود.

7-1-7- روش ( متد) و تكنولوژي سنجش تجهيز پايش لحظه اي مي بايست منطبق با استانداردهاي معتبر زيست محيطي بين المللي شاملStandard method, ASTM, EN, EPA, ISO, DIN  و با لحاظ كردن شرايط فرآيند منبع تحت پايش باشد.

8-1-7- ارايه گواهينامه هاي تائيد صلاحيت بين المللي نظير Mcert, TUV, EPA براي هر تجهيز با ذكر شماره سريال آن تجهيز مزيت فني در هنگام گزينش دستگاه محسوب مي شود. لازم به ذكر است تاييد هاي مذكور صرفاً تحت شرايط خاص ذكر شده درمتن تاييديه ، قابل استناد مي باشد.

9-1-7- تجهيزات پايش لحظه اي به هنگام نقص كاركرد مي‌بايست قابليت ثبت و اعلام آلارم‌هاي مربوطه با ثبت دقيق مقدار پارامتر مذكور در لحظه آلارم و مدت زمان آن را داشته باشد.

10-1-7- از آنجايي كه مقدار گازهاي آلاينده اي كه به سازمان حفاظت محيط زيست كشور گزارش مي شوند بايستي بر مبناي اكسيژن مرجع (Reference) تصحيح شده باشند، لذا ميزان اكسيژن خروجي از دودكش جهت تاثير مقادير گازهاي خروجي و حذف ميزان رقيق سازي، بايستي به طور مداوم اندازه گيري شود.( مطابق جداول O2  مرجع كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارايه مي گردد).

 

2-7- ساير ملاحظات :

1-2-7- انجام خود اظهاري پايش آلودگي توسط آزمايشگاه معتمد براي واحدهايي كه اقدام به نصب سامانه پايش لحظه اي نموده اند، الزامي مي باشد.

2-2-7- در صورت مغايرت نتايج سيستم هاي آنلاين از نتايج آزمايشگاه معتمد، نظارت و بررسي هاي لازم از سوي ادارات كل محيط زيست استانها و عند الزوم سازمان مركزي ( دفتر پايش فراگير ) انجام خواهد شد.

3-2-7- محل نصب تجهيزات پايش لحظه اي مي‌بايست مطابق با الزامات و ضوابط استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست انتخاب شود و با حضور نماينده ادارات كل مراتب در قالب تنظيم و امضاي صورتجلسه مورد تائيد قرار گيرد.

4-2-7- بازه زماني كاليبراسيون تجهيزات، بر اساس توصيه سازنده ( يا حداقل سالي يك بار) مي‌باشد.

5-2-7- اعلام مراتب زمان نصب و راه اندازي تجهيزات پايش لحظه اي به ادارات كل حفاظت محيط زيست استان ها، از سوي واحد هاي مورد نظر الزامي مي باشد.

6-2-7- سیستم پایش لحظه‌ای می‌بایست درکنار خود برچسب فنی (Technical Label) و برچسب کالیبراسیون (Calibration Label) و برچسب مشخصات سازنده و یا فروشنده را داشته باشد.

7-2-7- تامين برق اضطراري جهت كاركرد مداوم تجهيز پايش لحظه اي، ضروري  است.

8-2-7- در کنار هر سیستم پایش لحظه ای می بایست امكان نمونه برداری پرتابل(غير لحظه اي) تامين باشد.

9-2-7- تامين راههای دسترسی آسان به سیستم پایش لحظه ای و روشنایی در محل از ملاحظات دیگر در هنگام نصب آن مي‌باشد.

10-2-7- به منظور اقدامات حفظ و نگهداري سيستم ( تعمير،تعويض،كاليبراسيون و سرويس هاي دوره اي ) تجهيزات پايش لحظه اي مي توانند حداكثر به ميزان 45 روز در سال خارج از سرويس باشد.

 تبصره 1 : در مواقع خاص مراتب توسط اداره كل بررسي وتصميم گيري مقتضي صورت مي گيرد.

 تبصره 2 : شرايط تعميرات اساسي واحد صنعتي (Over hall) مشمول زمان قيد شده در اين بند مي باشد.

11-2-7- نظر به لزوم خود اظهاري واحد هاي صنعتي و غير صنعتي ( از جمله به صورت لحظه اي) به استناد بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، لازم است داده‌هاي پايش حاصل از تجهيزات پايش لحظه‌اي به مراكز كنترل و پايش سازمان حفاظت محيط زيست ( استاني و ستادي ) ارسال گردد. لازم به ذكر است وجود هر گونه واسطه پردازشگر ( نظير PLC, DCS, LAN و ... ) فيمابين تجهيز و سرور مركزي مورد تائيد نمي باشد.

فهرست اهم واحدهاي بزرگ مشمول نصب سيستم هاي پايش لحظه اي بر روي منابع آلاينده محيط زيست

 

پارامتر هاي مورد پايش

نوع توليد- خدمات

گروه

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما، نيترات، فسفات

كشتارگاه بزرگ صنعتي به صورت مجتمع شامل پرواربندی،کشتار و تولید فرآورده های گوشتی

صنايع غذايي و كشاورزي

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, TDS, COD, BOD، دما , فسفات

واحد توليد ميكروارگانيسم حل كننده فسفر

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, COD, BOD, TDS, EC

نيترات، آمونياك، دترجنت، روغن و چربي

واحد های دامداري پرواري بالاي 4000 راس

واحد های دامداري شیری با ظرفيت بيش از 1000 رأس

گروه فيزيكوشيميايي:

نيترات، آمونياك ، pH, TDS, EC

COD, BOD، دترجنت ، روغن و چربي

واحدهاي پرورش مرغ مادر و مرغ تخمگذار بالاي 60 هزار

واحدهاي پرورش مرغ گوشتي بالاي 100 هزار قطعه

گروه فيزيكوشيميايي:

اكسيژن محلول ،فسفات، نيترات ، آمونياك ،شوري

pH, TDS, EC, TSS, COD, BOD

سايتهاي پرورش ميگو (در مناطق خزري بيش از 10 هكتار و درنوار ساحلي جنوب بيش از 20 هكتار)

گروه فيزيكوشيميايي:

اكسيژن محلول ، نيترات ، آمونياك،فسفات

pH, TDS, EC, BOD, COD

استخرهاي پرورش ماهی وآبزيان

گروه فيزيكوشيميايي:

نيترات ، آمونياك، هدايت الكتريكي ،شوريpH, TDS, BOD

مجتمع های كشت و صنعت

گروه فيزيكوشيميايي:

pH,TSS, COD, Oil, BOD، دما، نيترات، فسفات

صنايع توليد قند و شكر

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما نيترات ، آمونياك،فسفات

واحدهاي پرورش صدف

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD،دما نيترات ، آمونياك،فسفات

واحدهاي پرورش تمساح

گروه فيزيكوشيميايي:

Oil ,pH, TSS, COD, BOD، دما

واحد هاي توليد مواد اوليه بهداشتي، آرايشي و داروسازي

صنايع دارويي، آرايشي و بهداشتي

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, O& G, BOD، دما، فسفات و رنگ

گروه هوا و صدا :

در مورد خط رنگ: ذرات

در مورد سيستم هاي داراي فرآيند احتراق:

CO, O2, CO2, FlowRate, SO2, NOX‍ و ذرات

صنايع ماشين سازي با خط كامل توليد اعم از خودرو ، وسايط نقليه سنگين ، ماشين آلات راهسازي ، كشاورزي و...

صنايع فلزي ، فولاد، ماشين سازي و خودروسازي

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما, فسفات

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات ،
CO, SO2, NOX , H2S*, O2 , HCL*,HF*, CO, Flow Rate    

كارخانجات ذوب و نورد فلزات با ظرفیت بیش از 100 هزار تن در سال

گروه فيزيكوشيميايي (چنانچه  فرآيند  بکار رفته هيدرو متالورژي باشد) :

pH, TSS, COD، دما, فسفات

گروه هوا و صدا( چنانچه  فرآيند  بکار رفته پايرو متالوژي باشد) :

تيرگي، ذراتO2,CO, Flow Rate, H2S*, HF*, HCL*, NOx, SO2 CO2 ,  

متالورژي (توليد فلزات)

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما، فسفات

آبكاري

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

کارخانجات تولید واگن قطار

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

واحد تولید گندله سنگ آهن

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

مجتمع صنعتی با وسعت بیش از 5 هکتار

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

کارخانجات فرآوری طلا

گروه هوا و صدا:

ذرات ،O2CO2,  Flow Rate, CO, SO2, NO2,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده سبك و سنگين با عمليات ذوب و ريخته گري

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,   , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

كارخانجات توليد ژنراتورهاي نيروگاهي ، موتورهاي ديزلي سنگين ، الكتروموتورهاي سنگين ، پرس هاي سنگين ، ماشين ابزارهاي سنگين ، پمپ هاي بزرگ

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,   , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحد توليد خمير الكترود

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد توليد پوشش لوله هاي پلي اتيلن و اپوكسي در داخل لوله هاي فلزي با آبكاري و آنادايزينگ و كوره حرارتي

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد توليد سازه هاي دريايي ، كارگاه هاي كشتي سازي و تعمير شناورهاي دريايي و نيز لنج هاي فايبر

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD,دما

واحدهاي توليد لوله هاي اسپيرال ( درز جوش )

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحدهاي توليد ناوداني ، نبشي ، ورق ميلگرد و غيره تا ظرفيت 100 هزار تن در سال

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

مجتمع صنعت پروفيل و درب و پنجره سازان

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحدهاي توليد شمش منيزيوم ، روي و فولاد آلياژي

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحد توليد ورق

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد توليد تانكر ، تيلر و اطاق

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, Oil، دما

واحد فرآوري و  توليد فلز استرانسيوم

گروه هوا و صدا:

ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

گروه فيزيكوشيميايي: pH,TSS,COD,دما

واحد فرآوري و بازيافت فلزات موليبدن ، نيكل ، تنگستن با عمليات كوره اي و ذوب

گروه هوا و صدا:
 ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

كارخانجات سيمان

صنايع كاني غير فلزي

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

كارخانجات گچ و آهك صنعتي با ظرفیت تولید 500 تا 1000 تن در روز

گروه هوا و صدا:
 ذرات ،
CO, SO2, NOX ,O2CO2,  , FlowRate

كارخانجات توليد سيمان فوندو( نسوز )

گروه هوا و صدا:
 تيرگي، ذرات،
CO,O2CO2,  Flow Rate, SO2,HF,HCL, NO2,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما،فسفات، رنگ و کدورت

واحد توليد آجر سفالي ، بلوك سفالي 

گروه هوا و صدا:
 تيرگي، ذرات،
CO ,O2CO2,  Flow Rate, SO2, NO2,

واحد توليد دولوميت بك (‌مواد نسوز )

گروه هوا و صدا:
 تيرگي، ذرات،
CO ,O2CO2,  Flow Rate, SO2, NO2,

واحد توليد انواع مقاطع فلزي گالوانيزه و پانل هاي پوشش فايبر سمنت

گروه هوا و صدا:
 تيرگي، ذرات،
CO ,O2CO2,  Flow Rate, SO2, NO2,

واحد توليد پودر ميكرونيزه آهك

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات،
CO ,O2CO2,  Flow Rate, SO2, NO2,

واحد توليد آهك هيدراته

گروه هوا و صدا:

 تيرگي، ذرات CO, O2و‍CO2 و Flow Rate SO2,NO2,

واحد توليد سيمان خاكستري از كلينكر آماده

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما

واحد هاي توليد فنل و تصفيه تركيبات آلي مازاد توليد فنل و متانول

صنايع شيميايي

موردحسب *

واحد توليدپيگمنت هاي معدني

گروه هوا و صدا:

ذرات، CO, NOX, O2CO2,  Flow Rate, SO2, HF,

گروه فيزيكوشيميايي:

كدورت ،دما ،pH, TSS, COD, BOD

واحد توليد كاشي ، سراميك و چيني

گروه هوا و صدا:
 ذرات ، CO, SO2, NOX ,O2 Flow Rate,CO2,
گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما

واحد هاي توليد انواع فلزات از مواد كاني

و كنسانتره فلزات

گروه فيزيكوشيميايي:
 pH, TSS, COD، دما، فسفات

واحد توليد كلر ،سود ،آب ژاول

گروه فيزيكوشيميايي:

Oil,pH,COD, TSS، دما و كدورت

گروه هوا و صدا:
ذرات  CO, SO2 , O2CO2, Flow Rate, H2S, NOx,

واحد هاي توليد كك و قطران

گروه هوا و صدا:
تيرگي ،ذرات، O2, CO2,Flow Rate

واحد توليد سرنج

حسب مورد *

واحد توليد كاربيد، مواد آبكاري و اكسيد روي از معدن(ليتارژ)

گروه فيزيكوشيميايي:
pH,TSS, COD, BOD، دما ، آمونیوم،  فسفات و نيترات

گروه هوا و صدا:
ذرات ،O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, NH3 

واحد توليد كود شيميايي

گروه هوا و صدا:
 ذرات ،O2, CO2 , Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2S

 واحد هاي گوگرد سازي و توليد گل گوگرد

گروه هوا و صدا:
ذرات O2 ,CO2, Flow Rate,

واحد توليد مواد اوليه ساينده ها(سنگ سمباده و كاغذ سمباده)

گروه هوا و صدا:

O2, CO2 , Flow Rate, CO, SO2, NOX

گروه فيزيكوشيميايي:

pH,TSS,COD, BOD ، Oil،دما

واحد هاي تصفيه دوم روغن

 

صنايع شيميايي

 

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات ،O2CO2,  , ,Flow Rate, CO, SO2, NOX H2S  HCL,
گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ، آمونیوم، فسفات، کدورت

واحدهای توليد PVC   و UPVC

گروه هوا و صدا:
ذرات ، تركيبات فلو
ئور و كلر (HF, HCL), O2, CO2, Flow Rate

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ،آمونیوم، فسفات و نيترات

واحد توليد سموم دفع آفات گياهي

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات ،O2  CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2S,

واحد توليد كربن بلاك

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2, CO2  Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2S,

گروه فيزيكوشيميايي:

 pH, TSS, COD, BOD، Ca, Mg،O&G،دما، قليائيت

نيرو گاه ها ي حرارتي  با ظرفيت توليد بيش از 100 مگا وات

گروه هوا و صدا:
ذرات
CO, O2,CO2, Flow Rate SO2, NOX,H2S*, HF*,HCL*, NH3*,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, O&G, BOD، دما ، فسفات و نيترات

پالايشگاه هاي نفت در هر مقياس

* حسب مورد

پالايشگاه هاي گاز

گروه هوا و صدا:
ذرات 
CO, O2, CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCL*, NH3*,

گروه فيزيكوشيميايي: pH,TSS,COD, O&Gدما ، فسفات و نيترات

كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس

گروه فيزيكوشيميايي: O&G, pH,TSS, COD، دما

گروه هوا و صدا: * حسب مورد

طرح سكوهاي نفتي و ذخيره‌گاه‌هاي نفتي، اسكله‌هاي نفتي، اكتشاف، حفاري و ساير فعاليت‌ها در حوزه نفت و گاز

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد فروموليبدن

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد هاي توليد سيليكومنگنز و فرومنگنز

پارامتر هاي مورد پايش

نوع توليد- خدمات

گروه

گروه هوا و صدا:

ذرات  O2,CO2, Flow Rate,

واحد هاي تولید کنسانتره مس،نیکل و کبالت

 

صنايع شيميايي

 

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:

Oil, pH, TSS, COD، دما

واحدنیروگاه گازی

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
, Oil, pH, TSS, CODدما

واحدنیروگاه سیکل ترکیبی

گروه هوا و صدا:

H2S  O2,CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
, Oil, pH, TSS, CODدما

واحد تولید بنزین بدون سرب(MTBE)

گروه هوا و صدا:

H2S  O2,CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
, Oil, pH, TSS, CODدما

واحد GTL(تبدیل گاز به مایع)

گروه هوا و صدا:

H2S  O2,CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
,Oil, pH, TSS, CODدما

واحد تولید بنزین، گازوئیل و سایر مشتقات نفتی

گروه هوا و صدا:

H2S  O2,CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
,Oil, pH, TSS, CODدما

واحد تولید هیدروکربور های حلقوی و غیر حلقوی

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما، فسفات، آمونياك و نيترات

واحد توليد كود شيميايي

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD, O&G، دما

واحد توليد روغن و گريس با استفاده از روغن پايه

گروه هوا و صدا:

ذرات  O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, NH3,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما،  فسفات، آمونياك و نيترات

واحد توليد كود اوره

پارامتر هاي مورد پايش

نوع توليد- خدمات

گروه

* حسب مورد

كارخانجات ساخت تجهيزات نفت ، گاز و پتروشيمي

صنايع شيميايي

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, NH3

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, O&G، دما

واحد توليد قير صنعتي

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات ، O2CO2, Flow Rate,CO, SO2, NOX,

واحد توليد كربن و الكترود گرافيتي

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات O2,CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2S, HCL,
گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت

واحد توليد آلياژهاي پلي مري

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, BOD, COD, O&G ، دما

واحد توليد سوخت بيوديزلي

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات ،O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX , HF,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحد آندسازي و پخت آند آلومينيوم

گروه هوا و صدا:
ذرات
CO, O2,CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCL*, NH3*,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, O&G، دما ، فسفات و نيترات

واحد توليد متانول و پروپيلن

گروه هوا و صدا:
 تيرگي، ذرات،
 O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد كربنات كلسيم بيش از250 هزار تن

گروه هوا و صدا:

ذرات ،  O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD,دما

واحد توليد شمش تيتانيوم

گروه فيزيكوشيميايي:

 pH, TSS, BOD, COD, O&G، دما

واحد توليد بيواتانول سوختي

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات  CO, O2,CO2, Flow Rate, SO2, NOX, H2S, HCL,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ، آمونیوم، فسفات، کدورت

واحد توليد دواتيل هگزيل اكريلات

گروه هوا و صدا:
ذرات
CO, O2,CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCL*, NH3*,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, BOD, O&G، دما ، فسفات و نيترات

واحدهاي توليد روغن ترانس، روغن موتور، مايع شيشه پاك كن، اسيد بوريك و انواع عايق هاي الكتريكي

صنايع شيميايي

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد اكسيد سرب

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما

واحد توليد كاغذ تيشو از الياف  شيشه ،محصولات و پارچه سافت بيش از 5000 تن

گروه هوا و صدا: ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما

واحد توليد تركيبات كروم

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد سوخت جامد، پودر ژلاتيني، متانول جامد با ظرفيت 6500 تن در سال با كوره حرارتي

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, HF*,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, O&G، دما ، فسفات و نيترات

واحد توليد لوله كامپوزيت از رزين اپوكس و الياف شيشه اي بيش از 250000 تن در سال

گروه هوا و صدا:
ذرات  ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد بي اكسيد منگنز از سنگ معدن

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, Oil، دما ، فسفات و نيترات

واحد توليد سديم اسيد كربنات

گروه هوا و صدا:
ذرات  ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد فرآوري اكسيد و مشتقات سيلسيم

گروه هوا و صدا:
ذرات ،
O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد سولفاتهاي Mn,Al,Be و موارد مشابه

گروه هوا و صدا:

تيرگي، ذرات  CO, O2,CO2, Flow Rate, SO2, NOX, H2S, HCL,
گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت

واحد توليد مواد اوليه اسفنج با فولاتاسيون ، دموسی فاير ، ضد خوردگي ضد كف تا ظرفيت 25000 تن در سال

گروه هوا و صدا:

ذرات ،  O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد خمير كاغذ از ضايعات كاغذ

صنايع شيميايي

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما

واحد توليد چوب و كاغذ

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما

واحد توليد محصولات تجزيه پذير گياهي (ظروف يكبار مصرف گياهي، پليمرهاي گرما  فرم زيست تخريب پذير، نشاسته ذرت)

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما,فسفات

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات ،
CO, O2,CO2,,Flow Rate SO2, NOX,HF*,HCL*, H2S*,

واحد بازيافت قطعات خودروهاي فرسوده ( عمليات ريخته گري، ذوب و توليد ورق و شمش )

 

صنايع بازيافت 

گروه فيزيكوشيميايي:
BOD, pH,TSS,COD، دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات ،
CO, O2,CO2,,Flow Rate SO2, NOX,HF*,HCL*, H2S*,

واحد توليد ظروف pet از ضايعات بيش از 5000 تن در سال

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات ،
CO, O2,CO2,,Flow Rate SO2, NOX,HF*,HCL*, H2S*,

واحد بازيافت باطري هاي فرسوده و ضايعات پلاستيك

گروه هوا و صدا:
تيرگي، ذرات ،
CO, O2,CO2,,Flow Rate SO2, NOX,HF*,HCL*, H2S*,

واحد بازيافت لاستيك هاي فرسوده ( شيميايي و فيزيكي ) با ظرفيت بيش از 3000 تن

گروه هوا و صدا:
 ذرات
، O2CO2,Flow Rate,CO, SO2, NOX,
گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما

واحد فرآوري و بازيافت فلزات موليبدن ،نيكل،تنگستن با عمليات كوره اي ذوب

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت و رنگ

واحد بازيافت فلزات رنگي ( مس)

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD، دما ،آمونیوم، فسفات،کدورت

بازیافت ضایعات فلزی با ظرفیت بیش از 100هزار تن در سال

* حسب مورد

کارخانه کمپوست

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD، دما ، فسفات و نيترات

گروه هوا و صدا: * حسب مورد

كار گاه ها و مجتمع هاي صنعتي و خدماتي با وسعت بيش از 10 هزار متر مربع

ساير

(خدماتي)

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, O&G، دما

پايانه هاي مسافر بري با وسعت بيش از 10 هزار متر مربع

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, BOD, O&G، دما، نيترات، آمونياك، فسفات

تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري، شهرك ها و نواحي صنعتي و ...

گروه فيزيكوشيميايي:
pH, TSS, COD, BOD, BOD، دما

شهرك هاي توريستي با وسعت بيش از 10 هزار متر مربع

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, COD, BOD، دما

شهرك هاي سينمايي با وسعت بيش از 5 هزار متر مربع

گروه فيزيكوشيميايي:

دماو فشار

مراكز پزشكي ، تجهيزات بي خطر سازي با سيستم بخار

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, oil, BOD, COD دما,فسفات، نیترات، آمونیاک

بيمارستان

گروه فيزيكوشيميايي:

نيترات، فسفات، آمونياك، BOD, COD, TSS, pH, DO

گروه بيولوژي: كلروفيل a

بنادر(تجاري، صنعتي، نفتي و ...)

گروه فيزيكوشيميايي:
O&G, pH, TSS, COD، دما

خطوط انتقال نفت، گاز و تاسيسات مربوطه

گروه فيزيكوشيميايي:

دما، فسفات، نیترات، آمونیاک، کدورت، سختی کل، کلراید، قلیائیت، DO, pH, TSS, COD, BOD

گروه بيولوژي: كلروفيل a

سدهاي بزرگ با ارتفاع بيش از 15 متر يا مساحت درياچه بيش از 400 هكتار

گروه فيزيكوشيميايي:

pH, TSS, BOD, COD، دما

نيروگاه برقابي بيش از 100 مگا وات

گروه هوا و صدا:

ذرات، ديوكسين و فوران ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

زباله سوز

گروه هوا و صدا:

ذرات ، O2CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,

واحد توليد بيوگاز از زباله

* نوع پارامتر ها بنا به پيشنهاد ادارات كل و دفتر پايش با تاييد كميته آزمايشگاه معتمد تعيين مي گردد.

 ** نصب و راه اندازي ايستگاه پايش كيفي هوا محيط و صدا در پايانه هاي مسافربري با وسعت بيش از 10 هزار متر مربع الزامي است .

 

مرجع: شيوه نامه:  01-10-3 سازمان حفاظت محیط زیست

پایش لحظه ای، پایش آنلاین محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , مجری طرح پایش لحظه ای محیط زیست , رایان پایش صنعت , مجری طرح پایش لحظه اي محیط زیست , مجری طرح پایش آنلاین محیط زیست , پایش آنلاین آلاینده ها , گاز , غبار , پایش , پایش آنلاین , آلاینده های محیط زیست , رایان پایش صنعت , هوا , آب , پسماند , پاب , بازیافت , بازیافت پسماند , آلودگی هوا , نمایش آلودگی هوا , آلودگی آب , نمایش آلودگی آب , آلودگی , نمایشگر آلودگی ,نمایش گر آلاینده , کنترل آلودگی , نمایش آلودگی محیط زیست , نرم افزار پایش لحظه ای,نرم افزار پایش , نرم افزار پایش آنلاین،مجری پایش لحظه ای نرم افزار نمایش آلاینده ها،راه اندازی و تولید پکیج تصفیه خانه هوشمند صنعتی و بهداشتی
عضو رسمی پارک فناوری پردیس
دوستدار محیط زیست
همایش بزرگان محیط زیست
گواهینامه ایزو 9001-2008
تهرانپارس بزرگراه رسالت شرق خیابان رشید جنوبی پلاک 133 ساختمان ونوس طبقه چهارم واحد 15
تلفن : 02177956451
تلفن همراه : 09122306802
فکس: 02177945589
تبلیغات
 
 
ثبت نام
  • بازديدکنندگان امروز:82
  • بازديدکنندگان هفته:876
  • بازديدکنندگان ماه:8536
  • کل بازديدکنندگان:673318